صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

نگاه

در کشاکش درد و رنج!

در آستانه تحمل من

دیوار بزرگی آماده تخریب است ، اما نمیداند از کجا باید شروع کند.


تمام بهانه ها جور است

آب شور دریای سوزان قلبم ، پای دیوار را سست کرده

و خاطره آن نگاه ، هر بار پتک میشود بر بدن نحیف آجرهای گلی.


اما هنوز ایستاده است ،

نمیداند از کجا باید شروع کند.


انگار به جایی خیره مانده! 

شاید هنوز شوکه از دیدن برق لبخند تو بر لبان دیگریست!


آماده تخریب است ، اما دیگر هیچ چیز نمیداند!

بی هیچ حرکتی ،

 بی اختیار ،

دیوار نگاه میکند!

۴ Comments ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۱۹:۳۷
AsedHamid